Välkommen till
Sveriges Skolkuratorers Förening

 

Välkommen som medlem! Lösenordet, som krävs för att läsa vår tidning Skolkuratorn och vissa andra sidor här på hemsidan, får du som medlem information om.
VÄLKOMMEN SOM MEDLEM MEDLEMSANMÄLAN VANLIGA FRÅGOR VI ÄR PÅ FACEBOOK

 

 

 

 

Utvärdering av 2017 års skolkuratorsdagar

Fyll i utvärderingen och skicka in senast torsdagen den 12 oktober. Tack för din medverkan

För alla konferensdeltagare. 

Var med och tävla om bland annat en gratis konferens. Gå in på Quiz skolkuratorsdagarna 2017 svaren finner du vid våra utställare i Spegelsalen.

Kallelse till Årsmöte för Sveriges skolkuratorers förening.

Alla medlemmar är välkomna på föreningens årsmöte som äger rum i Linköping måndagen den  9 oktober 2017 kl 16:30 – 17:00. Dagordning finns i Inbjudan.

 

Vi behöver fler styrelseledamöter till Sveriges Skolkuratorers Förening!

Sveriges Skolkuratorers Förening är en ideell yrkesförening för professionsutveckling och har ca 800 medlemmar. Föreningen har ett starkt stöd i Akademikerförbundet SSR och blir numera ofta tillfrågade som remissinstans och att delta i referensgrupper av olika slag. Förutom detta handlar föreningens arbete om att skriva artiklar och massmedialt uppmärksamma skolkuratorns roll i elevhälsan, i utbildningsfrågor inom landets socialhögskolor,  i internationellt skolsocialt arbete, ev seminarier i Almedalen,  mm

Att vara medlem i styrelsen är ett mycket stimulerande uppdrag. Vi träffas  4  gånger per år, oftast i Stockholm. Det största som händer under året är arrangerandet av en utbildningskonferens för landets skolkuratorer, i oktober. I år hålls den i Linköping och intresset är stort, med 500 skolkuratorer anmälda. Styrelsearbetet är en inspiration för den egna professionsutvecklingen, fortbildning och en merit att använda i ett CV.

Ansök eller nominera en kollega till Valberedningen: ragnhild.vogt@saffle.se

Frågor om vad det innebär att vara med i styrelsen ställs till maria.malmgren@nacka.se

 

Anmälan till skolkuratorsdagarna

Från och med Måndagen den 11 september är anmälan för årets skolkuratorsdagarna stängd. Vi kan ge de glädjande beskedet att med över 500 anmälda slår årets konferens rekord i antal deltagare. Även söndagens aktivitet är väldigt populär. Efter ett väl planerat upplägg från värdgruppen i Linköping har vi trots högt tryck plats för samtliga anmälda på söndagens aktivitet.

Varmt välkomna till Linköping

Ett urval – Hänt och på gång 2016 och 2017

NÄTVERKSTRÄFF I ALMEDALEN FÖR SKOLKURATORER I SVERIGE

Datum: onsdagen den 5 juli
Tid: kl. 11.30- 12.30
Plats: Bredvid Almedalsscenen

Välkomna önskar styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening

Kontaktpersoner:

Malmgren Maria maria.malmgren@nacka.se
Ulla Maija Madison ulla-maija.madison@edu.gotland.se Bodil Westergren Bodil.westergren@helsingborg.se

 Inbjudan

Maj

På grund av ett högt tryck på rekommenderade hotell har föreningen fått utöka de preliminärbokade rummen. De ni anger vid bokning är:

Elite Stora Hotellet Linköping Bokningskod: GSKOL081017

Enkelrum 890kr/natt – 1190kr/natt, Dubbelrum 1490 kr/natt – 1690 kr/natt

Stångå Hotell Sweden Hotels Bokningskod: Skolkuratorsdagarna

Enkelrum 986 kr/natt, dubbelrum 1121 kr/natt


Skolkuratorsdagarna i Linköping 8-9-10 oktober 2017
Från psykisk ohälsa till hälsa – skolkuratorn framhåller det salutogena perspektivet.

Inbjudan

Anmälan för dig själv eller enstaka personer

Anmälan för grupp som ska faktureras


Mars 2017
Remissvar:  En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullborda en gymnasieutbildning

Januari 2017
Regeringens särskilda utredare Malin Gren Landell har överlämnat betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredaren har haft i uppdrag att kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras.

Sveriges Skolkuratorers förening har funnits med i en av utredningens referensgrupper. http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet

November 2016
Presentation av föreläsningar från Skolkuratorsdagarna 2016 finns att hämta under flik Fortbildning.

Den 1/11 blev det nytt lösenord.

SKOLKURATORSDAGARNA I HALMSTAD 2-3-4 OKTOBER 2016
Skolkuratorn som skyddsfaktor
Främjande och förebyggande arbete med fokus på hbtq-ungdomar & nyanlända barn och unga
Utveckla elevhälsans främjande och förebyggande arbete genom att ta del av internationella perspektiv, tvärprofessionella arbetssätt och ett normkritiskt förhållningssätt.
Konferensinbjudan

Anmälningsblankett

September 2016
Mer pengar till elevhälsan
Regeringen skjuter till mer pengar till elevhälsan i landets skolor, bland annat som en följd av en ökad arbetsbörda för landets skolkuratorer. En förhoppning från utbildningsminister Gustav Fridolin är att antalet anställda inom elevhälsan ska bli fler.
– Det här ska öka antalet anställda i elevhälsan och därmed och därmed också tillgängligheten i elevhälsan för elever och för lärare som behöver jobba med elevhälsan för att kunna nå fram till en elev som har det tufft och därför svårt att klara ett ämne, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Lyssna på föreningens styrelseledamöter, Maria Malmgren och Helena Ekholm, som intervjuas av i Sveriges Radio Ekot, 6 september:
http://t.sr.se/2bZD3ZQ

Augusti 2016
Bli medlem! Hur säkerställer du din spetskompetens i skolsocialt arbete?

Juli 2016

Gå in och läs gästbloggaren på Akademikerförbundets webbsida där Malin, Sveriges Skolkuratorers förening, skriver om att  öppna dörren till skolan på sommaren …
https://akademssr.se/reportage/gastblogg-oppna-dorren-till-skolan-pa-sommaren

Juni 2016
Svår balansgång för skolkurator. Läs hela DN-artikeln här! Publicerad 14 juni 2016

Skolkurator och socionom? Passa på att bli auktoriserad utan kostnad, sänd en intresseanmälan senast 30 juni
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44415A46734941584A72414059/414B5A4A70454B5B4577424A514371

Brev från Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, till dem (bl.a. Sveriges Skolkuratorers förening) som medverkande i de hearingar som regeringen genomförde i maj-juni 2015, med anledning av att den då gällande nationella ANDT-strategin var inne på sitt sista år.

DEN KRITISKA GÄSTEN – EN PROFESSIONSSTUDIE OM SKOLKURATORER
Cristine Isaksson disputerade 29 april på Umeå universitet med sin avhandling i skolsocialt arbete ”Den kritiska gästen – En professionsstudie om skolkuratorer”. Läs den här:  (PDF)

April 2016
OROSANMÄLAN
Veronica Rapp, skolkurator i Stockholm, har varit med i den arbetsgrupp på Skolverket som haft i uppdrag att arbeta fram material kring orosanmälan utifrån de dilemman som skolor/förskolor är i och vikten av samverkan och samsyn med socialtjänsten.

Till filmen finns frågor som ett stöd för diskussioner på skolan, eller i samtal mellan skola/socialtjänst. Det finns också några fallbeskrivningar som kan sätta fingret på frågor som kan vara svåra när det gäller anmälningsplikten, och som kan vara till nytta att diskutera tillsammans.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/samverkan-kring-barn-som-far-illa/orosanmalan-1.249468

Mars 2016
Hur arbetar vi skolkuratorer i skolan med att förebygga övergrepp och sexuella trakasserier? Skolkurator Carin Eriksson, Nacka,  intervjuas i tidningen Akademikern, februarinumret.

Februari 2016
Sociala medier skapar merjobb för skolkuratorer

PSYKISK HÄLSA. Sociala medier har ökat arbetsbelastningen för skolkuratorerna de senaste åren, visar en ny undersökning. Det saknas riktlinjer för hur man ska hantera de nya problemsituationer som medierna skapar, menar Helena Ekholm från Sveriges skolkuratorers förening.
Läs hela artikeln här: Sociala medier skapar merjobb för skolkuratorer?

Kuratorer hinner inte träffa eleverna

ARBETSMILJÖ. Hög arbetsbelastning och en upplevelse av att inte hinna vara tillgänglig för alla elever. Det är vardagen för många av landets skolkuratorer, visar en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR.
Läs hela artikeln här:  akademikern.se/reportage/kuratorer-hinner-inte-träffa-eleverna?
Novus har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR intervjuat 631 skolkuratorer om deras arbetsmiljö och arbetssituation.
Ta del av undersökningen här:https://akademssr.se/nods/7516

En utredning, ”Att vända frånvaro till närvaro”, Dir. 2015:119 har tillsatts genom beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015.
Utredningen ska kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
Utredaren ska också analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras.
Syftet är att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 september 2016.
Som stöd i arbetet vill utredningen knyta en referensgrupp inom området elevhälsa till sig. Sveriges Skolkuratorers förening ingår i referensgruppen.
Första mötet äger rum 4 februari 2016, Regeringskansliet.

Januari 2016
Skolkuratorsföreningen deltog i ett dialogmöte med Statens medicinsk-etiska råd och lämnade synpunkter i samband med deras arbete med att ta fram rapporten ADHD – etiska utmaningar. Slutrapporten är nu publicerad och finns att ladda ner här:http://www.smer.se/rapporter/adhd-etiska-utmaningar-rapport-20152/

Rapporten ADHD – etiska utmaningar tar upp etiska frågor som aktualiseras av de senaste årens stora ökning av antalet ställda ADHD-diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna. Målet med rapporten är att stimulera till fortsatt diskussion och reflektion kring de etiska aspekterna på ADHD.

Första linjen för barn och unga vid psykisk ohälsa – Ansvarsfördelning, målgrupp och insatser
Sveriges Skolkuratorers Förening kommer, på inbjudan av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), att delta i en workshop tillsammans med andra aktörer. Syftet är att tydligare definiera vilka barn och unga som bör kunna erbjudas insatser på första linjen och vilka insatser som bör finnas tillgängliga.

December 2015
Nu kan du ta del av Socialstyrelsens föräldrastödsrapport som finns publicerad på: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-38
Sveriges Skolkuratorers förening har funnits med i kartläggningen av elevhälsans roll i arbetet med föräldrastöd.

En ny etisk kod för socialarbetare
har tagits fram av Akademikerförbundet SSR. Målet är att den ska vara ett stöd i det dagliga arbetet men också användas som diskussionsunderlag.
Sveriges Skolkuratorers Förening har funnits med i arbetet att ta fram denna etiska kod i socialt arbete.
https://akademssr.se/reportage/nu-kommer-ny-etisk-kod-socialt-arbete

November 2015
Sveriges Skolkuratorers Förening är inbjuden och kommer att delta i en hearing om ”Psykisk ohälsa – hela samhällets ansvar”, Socialdepartementet, Regeringskansliet, 18 november 2015.

Sveriges Skolkuratorers Förening är inbjuden och kommer att delta i ett referensgruppsmöte med Gymnasieutredning, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, 3 november 2015.
Inbjudan
Direktiv
Tilläggsdirektiv

Oktober 2015
SKOLKURATORSDAGARNA PÅ GOTLAND 12 – 13 OKTOBER 2015!

Att bygga en bro mellan förväntningar och uppdrag – skolkuratorns utmaning!
Årets fortbildningsdagar vill belysa, ge verktyg samt öppna upp för reflektion kring hur vi som skolkuratorer ska kunna vrida vårt arbetsfält eller arbetssätt till att vara främst förebyggande och hälsofrämjande, trots (skol) omgivningens förväntningar att vi ska fortsätta som vi alltid gjort d.v.s. att till största delen arbeta med akuta och åtgärdande insatser.


September 2015
Läs aktuell artikel om Larm om bristande stöd till elevhälsan där Sveriges Skolkuratorers Förening intervjuas.


Juli 2015
Maria Malmgren och Sara R Millberg deltog i Internationella skolkuratorskonferensen i Mongoliet med varsitt föredrag.

Överbelastad elevhälsa räcker inte till

Vilka etiska problem möter skolkuratorn i sitt arbete? Paneldebatt i Almedalen


Juni 2015
Besök våra seminarier/paneldebatter i Almedalen 29-30 juni!
Etik
Elevinflytande

Sveriges Skolkuratorers Förening ställer sig bakom Psynks ”Tidiga listan för barn och ungas psykiska hälsa”


Maj 2015
Sveriges Skolkuratorers Förening deltog i regeringens ”Hearing om framtidens ANDT-politik” med fokus på tidig uppmärksamhet och insatser i ett tidigt skede.

Sveriges Skolkuratorers Förening representeras med Sara Millbergs artikel ”Ta fasta på det som fungerar i tillvaron” i Barnombudsmannens skrift ”Välkommen till verkligheten – Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan”


Mars 2015
Läs den nya globala definitionen av professionen socialt arbete


Februari 2015
Våga berätta – Vårdguiden 1177.se
lanserar ett nytt temaområde för barn i åldergruppen 8-12 år. Skolkuratorsföreningen har medverkat i arbetet och bland annat beskrivit vilken hjälp man kan få genom att berätta för skolkuratorn om det som är jobbigt och svårt.

Länk till filmen på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=r3sDXoUhP_4

Länk till Tema Våga berätta:
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/For-barn—vaga-beratta1/


Januari 2015
I samarbete med Sveriges Skolkuratorers förening ordnade Friends en halvdag skräddarsydd för skolkuratorer i Stockholm. I Friends arbete med att stoppa mobbning på skolor vet vi hur viktigt det är att arbeta med grupperspektivet, att skapa en medvetenhet kring normer och att elever som tappat självförtroendet blir sedda och tagna på allvar. Du som skolkurator har en nyckelroll i detta.

Inbjudan


November 2014
Sveriges Skolkuratorers Förening deltar i en film om ”Barn som anhöriga” som spelats in av Skolverket.
https://www.youtube.com/watch?v=pAGMvT6rtRo


Oktober 2014
VÄGLEDNING FÖR ELEVHÄLSAN
Efter ett halvår har nu en första revidering gjorts av Vägledning för Elevhälsan. För att stärka den samlade elevhälsans arbete ger Skolverket och Socialstyrelsen ut en gemensam vägledning. Vägledningen ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över hela landet och vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning.
Vägledningen, som är just vägledande och inte styrande, riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare. Läs mer på
socialstyrelsens hemsida.


HEMSIDAN
Har du synpunkter och önskemål på innehållet på hemsidan? Maila gärna  
Välkommen!