Remisser

SOU 2016:77 Remissvar En gymnasieutbildning för alla Yttrande
2017-02-29
SOU 2016:46 Remissvar  Samordning Ansvar och kommunikation Yttrande
2016-11-25
SOU 2015:81 Remissvar  Mer tid för kunskap Yttrande
2016-02-24
Dnr 2015:45 Delbetänkande SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar Yttrande
2015-10-23
Yttrande över remissversionen Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare Yttrande
2015-05-10
Dnr U2013/6021/UC
SOU2013:74
Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan Yttrande
2014-01-28
Dnr U2013/6021/UC
SOU2013:74
Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan Yttrande
2014-01-28
Dnr U2013/4296/S Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram Yttrande
2013-10-08
Dnr 3.1-35372/2013 Vägledning för elevhälsan Yttrande
2013-09-08
Dnr U2013/1189/UC Delbetänkande; Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun Yttrande
2013-06-13
Dnr 2013:00009 Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Yttrande
2013-04-29
SOU 2012:76 Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning Yttrande
2013-04-01
SOU 2012:35 Utredning om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Yttrande
2012-11-27
SOU 2011:58 Skolans dokument – insyn och sekretess Yttrande
2012-01-22
Kommittédirektiv 2010:25 Sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter Yttrande
2011-04-18
SOU 2010:5 Skolgång för alla barn Yttrande
2010-05-15
Ds 2009:25 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet Yttrande
2009-09-28
SOU 2004:50 Skolans ansvar för kränkningar Yttrande
2004-10-09
SOU 2003:103 Sekretess i elevernas intresse
Vill du läsa BO:s yttrande? Klicka här.
Yttrande
2004-03-28
Dnr 62-2003:2037 Elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet genom elevskyddsombud Yttrande
2003-10-29
SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet Yttrande
2003-09-08
SOU 2000:19 Från dubbla spår till elevhälsa Yttrande
2000-09-20
På nätet finns en liten broschyr som handlar om hur man svarar på en remiss.
Man kan trycka ut den direkt (pdf-fil) eller beställa den. Du hittar den på www.regeringen.se/sb/d/242/a/3652.
Hur en lag bildas kan du läsa på www.regeringen.se/sb/d/1522.