När barns rättigheter kränks höjer vi vår röst!

När elevers rättigheter kränks höjer vi vår röst!

Det pågår en het debatt i olika forum nu om vad som händer i Kalix kommuns grundskolor utifrån att Utbildningsförvaltningen valt att köpa in och implementera en metod som är minst sagt omstridd. Metoden syftar till att skapa trygghet och studiero men tillvägagångssättet för att uppnå detta har väckt starkt motstånd. Flera har hört av sig till oss, både medlemmar, vårdnadshavare och andra organisationer som kämpar för barns rättigheter, för att uttrycka sin frustration men också för att höra vår syn på situationen då vi är verksamma inom skolan. Vi vill härmed tydligt ta ställning och förklara vår syn i den aktuella frågan.

Metoden som implementerats av Skolkonsulterna AB går bland annat ut på att barn tvingas skriva på en kontraktsliknande överenskommelse som innebär att barnet samlar streck när barnet gör något som anses vara fel. Exempel för vad som kan vara fel kan vara alltifrån att ett barn inte räckt upp handen till att barnet snurrat på sin stol. Strecken omvandlas därefter till olika former av konsekvenser exempelvis kvarsittningsminuter som ska sittas av antingen på nästa rast eller efter skolan. Dessa konsekvenser benämns enligt metoden som ”justa konsekvenser”. Varje kontrakt/överenskommelse är individuellt och skrivet efter det negativa beteendet Skolkonsulterna anser att barnet har. Om barnets beteende fortsätter efter tillsägelse kan barnet tas ur klassrummet. När dessa åtgärder vidtagits finns det flera vittnesmål om att vuxna har hållit fast barnet både i handlederna och även genom att låsa fast sina ben över barnet tills barnet lugnat ner sig. Vårdnadshavare vittnar om att deras barn har blivit fasthållna i ca 20-50 minuter. Metoden tar också tydligt ställning till att vuxna i skolan ska ta alla strider och säkerställa att man vinner alla strider. De föräldrar som har protesterat mot metoden vittnar om att de blir uppringda av ansvariga som pressar föräldrarna med direkta hot om att barnen inte kommer få stöd och undervisning om man motsätter sig metoden.

För oss skolkurator som dagligen arbetar med att hjälpa våra elever att få tillgång till sina rättigheter, som kämpar för att de ska få sin röst hörd, som brinner för att hjälpa de elever som ofta känner sig missförstådda av vuxenvärlden är det otroligt smärtsam läsning. Att tro att detta skulle skapa trygghet och studiero är en skrämmande tanke. Att skrämma barn, att bruka våld med mot barn är aldrig rätt väg att gå. Det dessa barn utsätts för nu strider mot en rad lagar (som Bo Hejlskov tydligt förklarar här: https://hejlskov.se/om-vad-som-pagar-i-kalix/...). Trygghet och studiero uppnår vi genom att alla barn blir respektfullt bemötta, att alla barn får vara precis den man är, genom att se till att vi har en undervisning som passar och inkluderar alla elever och genom att träna våra barn på samtycke och värna om elevers delaktighet och demokratiska rättigheter.
Att använda sig av en metod som tydligt skrämmer barn till lydnad hämmar deras utveckling och mående och kommer få konsekvenser för dessa barn resten av livet. Att vuxenvärlden sviker ett barn tidigt vet vi sätter livslånga spår. Vi vill att barn ska få möjligheten att skapa ett självständigt liv. Det är av yttersta vikt att alla vi som arbetar i skolan gör vårt bästa för att alltid värna om demokratiska processer och att våra barn får vara en del av detta. Barnkonventionen är som alla vet lag numera ändå tycks de som tillämpar denna metod ha bortsett från detta.

Allra värst drabbas givetvis alla barn som har olika funktionsvariationer, tidigare trauman, redan upplever våld i sin vardag osv. Dessa barn är de som vi sviker allra mest när vi tillämpar denna typ av metoder. Barn ska skyddas mot fysiskt och psykiskt våld. Barn ska aldrig utsättas för diskriminering. Metoderna som Skolkonsulterna AB använder är ett direkt hot mot elevers hälsa och utveckling och särskilt farligt och destruktivt för barn som har NPF-diagnoser.

Elevhälsans uppdrag är tydligt, vi ska undanröja hinder för lärande och verka för utveckling och hälsa. Implementeringen av denna metod går emot allt vi enligt lag är skyldiga att verka för. Det är därför vårt ansvar att tillsammans med övriga professioner inom elevhälsan protestera skarpt mot detta då det strider mot våra yrkesetiska riktlinjer och vi behöver tydligt ta ställning för alla barn i Kalix och andra kommuner i landet där detta tillämpas. Vi måste vara barnets röst och sätta ner foten när barn utsättas för våld, kontroll och direkt nedbrytande attityd och beteenden från vuxenvärlden. Det är vår skyldighet att värna om barnens rättigheter. Vårt uppdrag är att hjälpa och skydda barn och att säkerställa att dessa metoder och förhållningssätt aldrig får komma in på våra skolor eller i någon annan verksamhet där barn och unga befinner sig.

Vi rekommenderar alla vårdnadshavare att anmäla fasthållningarna som kränkningar till Skolinspektionen och som våld till polisen. Allt annat vore att svika våra barn.

Vill du som yrkesverksam skolkurator bolla med oss vad du kan göra om du befinner dig på en skola där man tillämpar dessa metoder, tveka inte att höra av dig till oss.