GDPR Policy


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, kontaktuppgifter, arbetsplats, arbetsuppgifter och eftergymnasial utbildning.

Syftet med denna behandling är för att kunna upprätthålla ett korrekt medlemsregister samt att kunna nå ut till dig och våra medlemmar med information från Sveriges Skolkuratorers Förening. Uppgifterna kan även användas för att ge föreningen ett statistiskt underlag över våra medlemmar.

Vi har fått dina uppgifter från dig när du registrerat dig som medlem i föreningen eller varit deltagare på någon av föreningens anordnade konferenser eller möten. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke som du gav när du lämnade ut dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem i föreningen och som längst 5 år efter att du gått ur föreningen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas ej ut till tredjepart, undantaget om det är nödvändigt för att anordna föreningens möten eller konferenser. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Vi använder Google Workspace för att spara dina personuppgifter och följer de anvisningar om datasäkerhet och GDPR som Google har.

Personuppgiftsansvarig är Sveriges Skolkuratorers Förening. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kontaktformuläret nedan. Du når vårt dataskyddsombud via kontaktformuläret. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.