Stadgar för Sveriges Skolkuratorers Förening


§ 1 Sveriges skolkuratorers förening är en yrkesförening som är partipolitiskt obunden.

§ 2 Föreningen har till uppgift att:
a) stärka skolkuratorer i deras uppdrag att bidra till att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande
b) uppmärksamma skolkuratorers yrkesmässiga intressen
c) följa och stimulera den skolsociala utvecklingen
d) verka för erfarenhetsutbyte och fortbildning för skolkuratorer.

Medlemskap

§ 3 Till medlem kan antagas den som huvudsakligen är verksam som skolkurator. Medlemskap kan även beviljas annan person som visat särskilt intresse för föreningens verksamhet.
Föreningens styrelse beslutar om medlemskap.
Medlem är skyldig erlägga, av föreningens årsmöte fastställd, medlemsavgift.
Information om medlemsskapsåret se § 17
Ändring utifrån beslut på årsmöte 2022 att passivt medlemskap tas bort
Fastställande av ändring av passitvt medlemskap på årsmötet 2023

§ 4 Medlem som motarbetar föreningens syfte, bryter mot dessa stadgar eller på annat sätt uppträder så att föreningens anseende skadas, kan uteslutas ur föreningen genom beslut av årsmötet. Innan sådan uteslutning sker, skall medlemmen ha beretts tillfälle till yttrande.

§ 5 Medlem som efter påminnelse underlåter att erlägga medlemsavgift avförs automatiskt ur medlemsregistret.

Organisation
§ 6 Föreningens beslutande organ är föreningsmöte, föreningsstyrelse och inom styrelsen utsett arbetsutskott.

§ 7 Föreningen är indelad i läns- och regionavdelningar.
Denna verksamhet upphör enligt beslut på årsmötet 2013.

§ 8 Val av föreningsfunktionärer bereds av valberedning. Denna utses vid årsmötet.
Valberedningen skall föreslå efterträdare.
§8 Tas bort efter beslut på årsmöte 2022
§ Ändring som beslutats på årsmöte 2022 fastställdes på årsmötet 2023

Föreningsmöte
§ 9 Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmöte. Föreningens årsmöte hålls årligen senast under november månad.

§ 10 Styrelsen kallar, om särskilda skäl föreligger, till extra föreningsmöte. Extra föreningsmöte skall även hållas om antingen revisorerna eller minst ¼ av föreningens medlemmar skriftligen så kräver.

§ 11 Kallelse till årsmöte jämte dagordning skall utsändas till medlemmarna senast tre veckor före mötet.
Kallelse till samt dagordning för extra föreningsmöte skall utsändas senast 10 dagar före mötet.

§ 12 Vid årsmötet skall förekomma:
a) behandling av föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse
b) behandling av revisorernas berättelse
c) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
d) val av föreningsordförande, vice föreningsordförande och föreningskassör
e) val av ledamöter är på ett år. 
f) val av två revisorer.
g) val av ledamöter i valberedning, varav en sammankallande
h) fastställande av medlemsavgift
i) fastställande av inkomst och utgiftsstat
j) förslag till verksamhetsplan samt utvärdering av föregående års verksamhetsplan
k) övriga ärenden
Väckes vid årsmötet fråga, som inte upptagits i kallelsen, skall frågan behandlas om mötet så beslutar i samband med fastställande av dagordning
Vid extra föreningsmöte får endast de ärenden behandlas, som angivits i kallelsen
Val av suppleant § 12 stycke e tas bort efter beslut på årsmöte 2022 och ändring till formulering "" Val av ledamöter är på ett år"
Fastställande av beslut fattat på årsmötet 2022 skedde på årsmötet 2023. 

§ 13 Vid föreningsmöte äger närvarande medlem en röst. Omröstning och val sker öppet, såvida inte vid val, sluten omröstning begärs.
Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid val gäller dock den mening som erhåller högsta antal röster.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.
Ombudsröstning får ske, efter uppvisande av bevittnad fullmakt.

Styrelse
§ 14 Sammanträde med föreningens styrelse skall hållas minst två gånger årligen.
Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av minst fyra ledamöter.
Om styrelsens beslut i övrigt gäller vad i § 13 sägs.

§ 15 Styrelsen åligger att bereda ärenden som skall behandlas av föreningsmötet samt att:
a) upprätta dagordning för och i övrigt organisera föreningsmöten
b) till årsmöte framlägga verksamhetsberättelse och upprätta förslag till verksamhetsplan
c) till årsmöte framlägga förslag till inkomst och utgiftsstat
d) verkställa föreningsmötets beslut
e) ansvara för föreningens räkenskaper
f) besluta i övriga ärenden som inte ankommer på föreningsmötet.

Verksamhets- och räkenskapsår
§ 16 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.
Medlemsåret sammanfaller med verksamhetsåret.
Beslut om medlemsåret  fattat på Årsmötet 2020

Revision
§ 17 Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer. För revisorerna skall finnas två suppleanter. Revisorerna skall senast en månad före årsmötet avge revisionsberättelse, avseende styrelsens förvaltning och räkenskaper under det föregående året.
Årsmötet 2023 beslutar ändring i §17 dvs att ta bort två suppleanter till revisorer. 

Ändring av stadgar
§ 18 Ändring av dessa stadgar skall beslutas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Mellan dessa möten skall en tid av minst sex månader förflyta.
För beslut fordras 2/3 majoritet vid det första och enkel majoritet vid det andra mötet.

Föreningens upplösning
§ 19 Beslut om upplösning fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Mellan dessa möten skall en tid av minst sex månader förflyta.
Efter stadgeenlig upplösning skall föreningens tillgångar disponeras enligt beslut som fattas vid det föreningsmöte, vid vilket frågan om upplösning slutligen behandlas.

Ändrad senast oktober 2023