Presentation av föreläsare på Skolkuratorsdagen 2023

Här kommer en presentation av samtliga föreläsare på Skolkuratorsdagen  2023. Mer specifikt program med tider kommer senare. 


Ulla Thorslund
Hur kan vi upptäcka och förebygga våld och sexuellt våld i skolan?
Ulla är leg psykolog, konsult och handledare och har över 20 års erfarenhet av kliniskt arbete inom det forensiska fältet med frågor kring våld och sexuellt våld bland unga, främst våldsutövarna inom ramen för statliga myndigheter såsom SiS och Kriminalvården. Ulla föreläser på nationell nivå vid olika lärosäten och högskolor, bland annat på Barnförhörsutbildningen vid Polishögskolan. Ulla utbildar och handleder anställda inom Polisen, Kriminalvården, SiS-personal, Rättspsykiatrin, Barnahus och Socialtjänsten. Fokus är att tidigt upptäcka och förebygga brott bland unga. Ulla förespråkar vikten av att använda sig av strukturerade risk- och behovsbedömningar för att urskilja vilka som har hög- resp. låg risk för återfall i våldsbrott. Ulla är anlitad som expert i olika sammanhang, bl a som sakkunnig i Sveriges Domstolar, expert i KUR Kunskskapscentret för Ungarelationer.se, medlem i Safe Selfies Advisory Board och i de nationella nätverken Lågaffektiva psykologer och Sveriges Forensiska Psykologer.

BIld Ulla Thorslundjpg


Christian Persman och Maria Persman
Christian Persman, skolledare och Maria Persman, specialpedagog berättar vad som hände deras son som en dag slutade gå till skolan och hamnade i problematisk skolfrånvaro. De delar med sig av tankar och erfarenheter om den hjälp familjen fick både utifrån deras roll som föräldrar men även som deras professionella roll som skolledare och specialpedagog.

Persmansjpeg


Simon Jernelöv

Simon Jernelöv är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen. Simon har också jobbat som expert på Skolverket och i statliga utredningar åt bland annat utbildningsdepartementet. Simon kommer att lotsa oss igenom det som är nytt på juridikens område för oss skolkuratorer samt svara på de frågor som föreningens medlemmar har skickat in till oss.

SimonJernelovjpg

Karin Oldegård

Är utbildad socionom, familjeterapeut och handledare. Hon har arbetat som lärarhandledare,
mötesledare, föreläsare och föräldrarådgivare i 25 år. Karin kommer föreläsa om hur man
får föräldrar/vårdnadshavare med sig, och varför det är nödvändigt när man vill få skoldagen och
undervisningen att fungera. Vilka förhållningssätt som underlättar samarbetet mellan hem och
skola, och vilka fällor som bör undvikas.

Karin Oldegrd Ljunggren ny bildjpgMirjam Haj Younes
Mirjam Haj Younes är utbildad lärare och arbetar parallellt som både lärare samt projektledare i det antirasistiska projektet Motståndskraft mot Rasism, riktat till unga i Göteborg. Mirjam kommer föreläsa om helheten med rasism i skolan ur ett elevperspektiv med fokus på konsekvenserna av rasism. Hon kommer ge exempel på vad som händer med elever som misstänkliggörs, stämplas och ställs låga förväntningar på kopplat till ens ursprung likväl exempel på hur man bör agera om en elev utsätts. Hon kommer prata utifrån ungdomars beskrivna erfarenheter av rasism i skolan, om forskning, minoritetsstress, mikroaggressioner och hur avgörande det bemötande elever får i skolan, är. Hon kommer också att ge exempel på hur bemötande kan, och bör gå till.

Mirjam Haj Younesjpg