Samordningsmöte om arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor

Styrelseledamot Marie Jönsson var under torsdagen i Stockholm för att delta i ett samordningsmöte om arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor arrangerat av Jämställdhetsmyndigheten. Jämställdhetsmyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att arbeta med denna fråga och att därmed samordna, bidra till erfarenhetsutbyte samt följa upp arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor. Torsdagens möte var tillfälle fyra av fem och temat för dagen var ”Reaktiv” och omhänderta målsättningen om en effektiv brottsbekämpning i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Med på mötet deltog representanter från bl.a. Socialstyrelsen, SKL, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten och Skolverket.

På mötet framkom bl.a att det är önskvärt att alla yrkesverksamma inom ex. skolan gör en polisanmälan parallellt med orosanmälan vid misstanke om könsstympning. Det framkom också vikten av att rådfråga ex. Östergötlands stödlinje om man behöver hjälp i vilka åtgärder man behöver vidta i just den kommun man befinner sig i.  From 1 juli 2023 kommer en ny lag som förbjuder oskuldsoperationer. Lagen innebär en kraftig skärpning av bestämmelser genom att läkare som utför intimkirurgi och inte lever upp till patientsäkerhetslagens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet riskerar att få sin yrkeslegitimation återkallad. Vi som skolkuratorer behöver våga vara barnets röst och stå upp för barnets rättigheter!