Vill du delta i arbetet med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar?

Vill du delta i arbetet med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar?

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram Nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar. Riktlinjernas rekommendationer baseras i första hand på vetenskapliga underlag om effekten av olika åtgärder. I de fall vetenskapliga underlag saknas eller är otillräckliga kan Socialstyrelsen basera en rekommendation på beprövad erfarenhet. Det innebär att en panel av yrkesverksamma personer får ta ställning till nyttan av en viss åtgärd utifrån sin egen erfarenhet av för- och nackdelar med den specifika åtgärden. Kuratorer inom elevhälsan är en yrkesgrupp Socialstyrelsen gärna ser är med och bidrar med sin kunskap kring de kommande riktlinjerna, då de kan möta barn och ungdomar med ätstörningar genom sitt arbete.

 

Arbetet görs via en webbenkät som skickas ut uppskattningsvis fyra till fem gånger under 2023. Varje enkät tar cirka 5-15 minuter att besvara. Ingen ersättning utgår till den som deltar i konsensuspanelen. Anmälan till konsensuspanelen görs här:

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=49946iDh5cyYufu67mS6U