Föreläsare Skolkuratorsdagen 2024

Hanna Wallensteen

Hanna Wallensteen är leg. psykolog och föreläsare med särskild inriktning mot frågor som rör normer, rasism och inkludering. Hanna har tidigare erfarenhet av att arbeta bland annat som skolpsykolog och dessförinnan med unga i utsatta miljöer. Utöver att föreläsa arbetar Hanna idag som privatpraktiserande med handledning och psykoterapier.

Elin Borg

Elin är socionom och skolkurator på en F-9 skola. Hon driver också företaget Well-Aware-ness med inriktning mot mindfulness/medveten närvaro och self compassion/självmedkänsla. Med stor passion för dessa ämnen har hon skrivit två böcker, föreläst och lett instruktörs-utbildningar för framförallt skolpersonal och idrottsledare. Hon har även haft rollen som projektkoordinator, metodutvecklare och handledare i forskningsprojektet Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR).

Elin leder även utbildningar i Mindful self-compassion och brinner för att hitta vägar för att nå ut till elever och skolpersonal med det kraftfulla verktyget Självmedkänsla. Självmedkänsla innebär att vi tränar oss på att kunna möta oss själva med värme och medkänsla även när vi misslyckas eller uppfylls av starka negativa känslor. Simon Jernelöv
Simon Jernelöv är jurist med specialisering i skoljuridik, allmän förvaltningsrätt och GDPR. Han arbetar med juridisk rådgivning och utbildning på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen. Simon har också jobbat som expert på Skolverket och i statliga utredningar åt bl.a. utbildningsdepartementet.
Poa Samuelberg

Poa arbetar som utredare vid Barnafrid inom hälso- och sjukvårdsprogrammet. Hon har tidigare varit projektledare för Barnafrids regeringsuppdrag om att utveckla kompetensprogram för den psykiatriska traumavården till personal i BUP och Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Trauma på kartan och Digitalisering av trauma på kartan. Poa är legitimerad psykolog och psykoterapeut, handledare och specialist i klinisk psykologi. Certifierad utbildare i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT. Hon har tidigare arbetat som psykolog inom barn och ungdomspsykiatri; BUP Trauma, BUP Öppenvård, Neuropsykiatrisk specialistenhet, Psykologverksamheten konsult till mödra- och barnhälsovård. 

Poa är författare till:

Traumatisering hos barn – en handbok (Natur & Kultur, 2018) och KBT i barn- och ungdomspsykiatrin, red L-G Öst (Natur & Kultur, 2017).

Maria Johansson

Maria arbetar som utredare och är ansvarig för socialtjänstprogrammet på Barnafrid. Hon ansvarig för socialtjänstdelen i Barnafrids regeringsuppdrag kring skyddat boende. Hon arbetar bland annat med att ta fram fördjupningsutbildningar utifrån Barnafrids basprogram våld mot barn för familjerätten och familjecentraler i syfte att öka kunskapen kring våld. Maria är socionom med grundutbildning i psykoterapi (steg 1). Hon har tidigare arbetat som skolkurator, socialsekreterare (myndighetsutövning främst gällande barn och unga), socionom på Barnahus (samråd, krisstöd, stöd till professionella, behandling, utbildning, föreläsningar och specialistutredningar gällande barnärenden kring misstanke om våld och sexuella övergrepp), inspektör på IVO med socialtjänst som huvudområde (kommun, HVB, SiS, stödboende samt särskilt boende för barn och unga enligt LSS). Han har band annat utbildning som behandlare i metoden KIBB (kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel), intervjumetodik, samtalsmatta, BBIC,Signs of safety, ART mm.